ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Εκταμιεύονται τα ποσά για την μεταφορά των Μαθητών

Με α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γού Ε­σω­τε­ρι­κών Ευ­ρι­πί­δη Στυ­λι­α­νί­δη, ε­κτα­μι­εύ­ε­ται το πο­σό των
25.300.000 € στις Πε­ρι­φέ­ρει­ες της χώ­ρας, έ­ναν­τι της συ­νο­λι­κής τους δα­πά­νης για την με­τα­φο­ρά των μα­θη­τών του σχο­λι­κού έ­τους 2011-2012.
Το συ­νο­λι­κό πο­σό για την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου φτά­νει τα 2.546.000 €, ε­νώ για την Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας το πο­σό που θα κα­τα­νε­μη­θεί αγ­γί­ζει τις 534.000 € Για τις υ­πό­λοι­πες Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ε­νό­τη­τες της Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου τα πο­σά εί­ναι τα α­κό­λου­θα: Π.Ε.ΑΡ­ΓΟ­ΛΙ­ΔΑΣ 268.000 € Π.Ε.ΑΡ­ΚΑ­ΔΙΑΣ 726.000 € Π.Ε.ΚΟ­ΡΙΝ­ΘΙΑΣ 478.000 € Π.Ε.ΛΑ­ΚΩ­ΝΙΑΣ 540.000 € Τα πα­ρα­πά­νω πο­σά, θα α­πο­δο­θούν στις δι­και­ού­χους Πε­ρι­φέ­ρει­ες, με χρη­μα­τι­κή εν­το­λή του Υ­πουρ­γεί­ου Ε­σω­τε­ρι­κών προς το Τα­μεί­ο Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εστίαση: Επιδότηση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

  Πέμπτη, 13 Μαϊος 2021 14:51 Ξεκινούν την Παρασκευή, 14 Μαΐου οι αιτήσεις για την επιδότηση των επιχειρήσεων εστίασης μέσω της δρά...