Την ανθρωπογεωγραφία του δημόσιου τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία βασίζονται στην επεξεργασία που έχει γίνει από τις Διευθύνσεις Προσωπικού μέσω των εφαρμογών του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, παρουσιάζει το «Βήμα της Κυριακής». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα, ο «μαγικός» αριθμός του προσωπικού στον δημόσιο τομέα στη χώρα μας είναι 621.797 (μόνιμοι, υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - ΙΔΑΧ, υπάλληλοι με