ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

«Αδειάζουν» το Επιμελητήριο οι δήμαρχοι Τριφυλίας, Μεσσήνης, Οιχαλίας και Πύλου- Νέστορος για το ΠΟΠ ελαιολάδου

Ο φά­κε­λος της Μεσ­ση­νί­ας για το ΠΟΠ Κα­λα­μά­τας ε­λαι­ο­λά­δου, να κα­τα­τε­θεί ως έ­χει, προ­κει­μέ­νου να δι­α­σφα­λι­στεί η έγ­κρι­ση της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης και στη συ­νέ­χεια κα­τό­πιν δι­α­λο­γι­κής συ­ζή­τη­σης να συμ­φω­νη­θούν στις τρο­πο­ποι­ή­σεις οι ο­ποί­ες θα πρέ­πει να κα­τα­τε­θούν προ­κει­μέ­νου να προ­σφέ­ρουν πε­ραι­τέ­ρω δι­α­σφα­λί­σεις, προ­τεί­νουν με κοι­νό δελ­τί­ο τύ­που οι Δή­μαρ­χοι Τρι­φυ­λί­ας Κώ­στας Κόλ­λιας, Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος, Οι­χα­λί­ας Φί­λιπ­πος Μπά­μης και Πύ­λου- Νέ­στο­ρος Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης.
Στο δελ­τί­ο τύ­που α­να­λυ­τι­κά α­να­φέ­ρον­ται τα ε­ξής: «Το κύ­ριο α­γρο­τι­κό προ­ϊ­όν του νο­μού μας, το λά­δι, το ο­ποί­ο χαί­ρει παγ­κό­σμιας α­να­γνώ­ρι­σης για την ποι­ό­τη­τα και τις ευ­ερ­γε­τι­κές του ι­δι­ό­τη­τες στην υ­γεί­α και την ευ­ζω­ί­α βρί­σκε­ται έ­να

βή­μα πριν την ε­πί­ση­μη α­να­γνώ­ρι­σή του ως Προ­ϊ­όν Ο­νο­μα­σί­ας Προ­έ­λευ­σης. Εί­κο­σι χρό­νια προ­σπα­θει­ών του ΠΟΠ Κα­λα­μά­τας για το ε­λαι­ό­λα­δο, κιν­δυ­νεύ­ουν να τι­να­χθούν στον α­έ­ρα έ­να βή­μα πριν την έγ­κρι­ση της Ευ­ρώ­πης και την πι­στο­ποί­η­σή του. Οι πλέ­ον αρ­μό­διοι φο­ρείς του νο­μού μας ε­πι­λέ­γουν να δι­α­τυ­πώ­σουν τις αν­τιρ­ρή­σεις και τις εν­στά­σεις τους λί­γο πριν τον τερ­μα­τι­σμό. Δε θα μπού­με στη δι­α­δι­κα­σί­α α­νά­λυ­σης του ποι­ος έ­χει δί­κιο και ποι­ος έ­χει ά­δι­κο. Ο κύ­ριος γνώ­μο­νας ό­λων μας πρέ­πει να εί­ναι το κοι­νό συμ­φέ­ρον. Σε μια α­πό τις πιο δύ­σκο­λες οι­κο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά πε­ρι­ό­δους της χώ­ρας μας, κα­λού­μα­στε να βά­λου­με πά­νω α­πό το προ­σω­πι­κό και α­το­μι­κό μας συμ­φέ­ρον, την α­νά­πτυ­ξη του τό­που μας, την ε­νί­σχυ­ση της ε­ξω­στρέ­φειας και των ε­ξα­γω­γι­κών δυ­να­το­τή­των των προ­ϊ­όν­των μας, τα ο­ποί­α θα μας ο­δη­γή­σουν στην α­νά­καμ­ψη. Πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λη φο­ρά εί­ναι α­νάγ­κη να συν­τα­χθού­με ό­λοι μα­ζί προς έ­ναν κοι­νό στό­χο. Το μέλ­λον των παι­δι­ών μας και του τό­που μας, ε­πι­τάσ­σει την κοι­νή πο­ρεί­α.
Αν θέ­λου­με πραγ­μα­τι­κά να προ­χω­ρή­σου­με τώ­ρα εί­ναι η στιγ­μή να το α­πο­δεί­ξου­με, πρώ­τα στους ε­αυ­τούς μας και κα­τ’ ε­πέ­κτα­ση σε ό­λο τον κό­σμο. Οι δι­α­φω­νί­ες και οι με­τα­ξύ μας αν­τι­πα­ρα­θέ­σεις μπο­ρούν να λυ­θούν και να προ­σπε­ρα­στούν σε δεύ­τε­ρο χρό­νο. Ε­κτός και αν η ε­πι­δί­ω­ξή μας δεν εί­ναι η πρό­ο­δος αλ­λά η ο­πι­σθο­δρό­μη­ση, εί­κο­σι χρό­νια πί­σω. Για πρώ­τη ί­σως φο­ρά ο νο­μός μας πα­ρου­σιά­ζει τέ­τοι­α πο­σο­στά α­νά­πτυ­ξης σε ό­λους τους το­μείς. Ο ί­διος ο Πρω­θυ­πουρ­γός στο τα­ξί­δι του στην Κί­να α­να­φέρ­θη­κε στο ε­λαι­ό­λα­δο αλ­λά και στην α­να­πτυ­ξια­κή ώ­θη­ση στον ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό το­μέ­α που πα­ρα­τη­ρεί­ται στη Μεσ­ση­νί­α. Η δι­κιά μας στά­ση ποι­α θα εί­ναι; Πρό­τα­σή μας εί­ναι ο φά­κε­λος να κα­τα­τε­θεί ως έ­χει, να δι­α­σφα­λί­σου­με την έγ­κρι­ση της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης και στη συ­νέ­χεια κα­τό­πιν δι­α­λο­γι­κής συ­ζή­τη­σης να συμ­φω­νή­σου­με στις τρο­πο­ποι­ή­σεις οι ο­ποί­ες θα πρέ­πει να κα­τα­τε­θούν προ­κει­μέ­νου να προ­σφέ­ρουν πε­ραι­τέ­ρω δι­α­σφα­λί­σεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πέντε ελληνικά νησιά στην «πράσινη» λίστα της TUI από τις 17 Μαΐου

Γιάννης Πολίτης . 11/05/2021, 18:53 ...