ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μτθ. ιδ´ 14-22
Τώ καιρώ εκείνω, είδεν ο ᾿Ιησούς πολύν όχλον, καί εσπλαγχνίσθη επ᾿ αυτοίς καί εθεράπευσε τούς αρρώστους αυτών. ᾿Οψίας δέ γενομένης προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες• ῎Ερημός εστιν ο τόπος καί η ώρα ήδη παρήλθεν• απόλυσον τούς ό-χλους, ίνα απελθόντες εις τάς κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς βρώματα. ῾

Ο δέ ᾿Ιησούς είπεν αυτοίς• Ου χρείαν έχουσιν απελθείν• δότε αυτοίς υμείς φαγείν. Οι δέ λέγουσιν αυτώ• Ουκ έχομεν ώδε ει μή πέντε άρτους καί δύο ιχθύας. ῾Ο δέ είπε• Φέρετέ μοι αυτούς ώδε. Καί κελεύσας τούς όχλους ανακλιθήναι επί τούς χόρτους, λαβών τούς πέντε άρτους καί τούς δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τόν ουρανόν ευλόγησε, καί κλάσας έδωκε τοίς μαθηταίς τούς άρτους, οι δέ μαθηταί τοίς όχλοις.

Καί έφαγον πάντες καί εχορτάσθησαν, καί ήραν τό περισσεύον τών κλασμάτων δώδεκα κοφίνους
πλήρεις. Οι δέ εσθίοντες ήσαν άνδρες ωσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικών καί παιδίων. Καί ευθέως ηνάγκασεν ο ᾿Ιησούς τούς μαθητάς αυτού εμβήναι εις τό πλοίον καί προάγειν αυτόν εις τό πέραν, έως ού απολύση τούς όχλους.

Απόδοση στή νεοελληνική:
κείνο τόν καιρό, ο ᾿Ιησούς είδε πολύν κόσμο καί τούς σπλαχνίστηκε, καί γιάτρεψε τούς αρρώστους των.῞Οταν έπεσε τό δειλινό, τόν πλησίασαν οι μαθητές του καί τού είπαν• «῾Ο τόπος είναι ερημικός, καί η ώρα πιά περασμένη. Διώξε τόν κόσμο νά πάνε στά χωριά γιά ν᾿ αγοράσουν φαγητά νά φάνε».

῾Ο ᾿Ιησούς όμως τούς είπε• «Δέν υπάρχει λόγος νά φύγουν, δώστε τους εσείς νά φάνε». «Δέν έχουμε εδώ παρά πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια», τού απαντούν. «Φέρτε μού τα εδώ», τούς λέει. Κι αφού πρόσταξε τόν κόσμο νά καθίσει γιά φαγητό πάνω στό χορτάρι, πήρε τά πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια, έστρεψε τό βλέμμα του στόν ουρανό, τά ευλόγησε, έκοψε τά ψωμιά σέ κομμάτια καί τά έδωσε στούς μαθητές, καί οι μαθητές στό πλήθος.

῎Εφαγαν όλοι καί χόρτασαν. Καί μάζεψαν τά περισσεύματα από τά κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Αυτοί πού έφαγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες άντρες, χωρίς τίς γυναίκες καί τά παιδιά. ᾿Αμέσως ύστερα ο ᾿Ιησούς υποχρέωσε τούς μαθητές του νά μπούν στό καΐκι καί νά πάνε νά τόν περιμένουν στήν απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τά πλήθη.

ΑΠΟ http://www.agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη