ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Προς κατάργηση οι πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων! Έντονες αντιδράσεις!

"Ταφόπλακα" για την ύπαιθρο μία τέτοια απόφαση αν υλοποιηθεί
Αντιδράσεις αιρετών έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με την κατάργηση Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

Μάλιστα πολλές Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων έχουν συζητήσει το θέμα με τα στοιχεία βέβαια που έχουν, κάτι που έγινε και στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Πελοποννήσου, όπου εκφράστηκε η έντονη διαφωνία των δημάρχων, αν ισχύσει η απόφαση αυτή, θεωρώντας απαραίτητη την παρουσία των προέδρων για την εύρυθμη λειτουργία των Κοινοτήτων.

Οι δήμαρχοι επιφυλάχθησαν να τοποθετηθούν αναλυτικά όταν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το θέμα στη συνεδρίαση της ΠΕΔ εισηγήθηκε ο δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα των συναδέλφων του ότι "στα πλαί­σια των δι­α­βου­λεύ­σε­ων α­να­φο­ρι­κά με την τρο­πο­ποί­η­ση του νέ­ου ε­κλο­γι­κού νό­μου για τις ε­πό­με­νες ε­κλο­γές της το­πι­κής αυ­το­δι­οί­κη­σης και ε­νώ συ­ζη­τού­με για ξε­χω­ρι­στές λί­στες ε­κλο­γής υ­πο­ψη­φί­ων Δη­μαρ­χών και Δη­μο­τι­κών Συμ­βού­λων, δεν έ­χει τε­θεί κα­θό­λου το θέ­μα των Προ­έ­δρων και Συμ­βού­λων των Το­πι­κών και Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των. 

Υ­πάρ­χουν σκέ­ψεις για κα­τάρ­γη­ση των Προ­έ­δρων και των συμ­βου­λί­ων στις Το­πι­κές και Δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες που αν ε­πα­λη­θευ­τούν θα α­πο­τε­λέ­σουν την τα­φόπλα­κα για τα χω­ριά και θα ε­ρη­μώ­σει η ύ­παι­θρος σε μια κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο που χρει­α­ζό­μα­στε ό­λες τις πα­ρα­γω­γι­κές μας δυ­νά­μεις"

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε: 
"Ο ρό­λος του Προ­έ­δρου και του το­πι­κού συμ­βουλίου εί­ναι κα­θο­ρι­στι­κός, με ση­μαν­τι­κές θε­σμι­κές αρ­μο­δι­ό­τη­τες , ε­νώ α­πο­τε­λούν πα­ρά­γον­τες ορ­γά­νω­σης της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, αν­τι­με­τω­πί­ζον­τας προ­βλή­μα­τα που χρή­ζουν ά­με­ση ε­πέμ­βα­ση (α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών ύ­δρευ­σης, φω­τι­σμού, πυ­ρα­σφά­λεια, προ­στα­σί­α της δη­μό­σιας πε­ρι­ου­σί­ας κ.α.­). Εί­ναι ο άν­θρω­πος κλει­δί που θα με­τα­φέ­ρει στη Δη­μο­τι­κή Αρ­χή ό­λες τις α­ναγ­καί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα συ­νει­σφέ­ρει στο να ε­πι­λυ­θούν θέ­μα­τα σχε­τι­κά με τις υ­πο­δο­μές".


πηγη messiniaportal.gr
ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη