ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

«Μεγάλη καθυστέρηση του προγράμματος «ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ» στη Μεσσηνία»

«Με­γά­λη α­νη­συ­χί­α ε­πι­κρα­τεί στους α­γρό­τες της Μεσ­ση­νί­ας για την κα­θυ­στέ­ρη­ση του προ­γράμ­μα­τος ΔΑ­ΚΟ­ΚΤΟ­ΝΙΑΣ Η κα­θυ­στέ­ρη­ση μπο­ρεί να έ­χει δρα­μα­τι­κές συ­νέ­πει­ες στην πα­ρα­γό­με­νη πο­σό­τη­τα αλ­λά και στην ποι­ό­τη­τα του ε­λαι­ο­λά­δου. Έ­τσι οι πα­ρα­γω­γοί ε­κτός α­πό τις πο­λύ χα­μη­λές τι­μές στο ε­λαι­ό­λα­δο, τις α­πώ­λει­ες στο ει­σό­δη­μά τους λό­γω οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και την αύ­ξη­ση στο κό­στος πα­ρα­γω­γής θα έ­χουν ε­πι­πλέ­ον α­πώ­λει­ες α­πό τις ζη­μι­ές του δά­κου.»
Αυ­τό α­να­φέ­ρει σε ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε προς τον υ­πουρ­γό Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και υ­πο­γραμ­μί­ζει : «Συγ­κε­κρι­μέ­να δεν έ­χουν προσ­λη­φθεί α­κό­μη οι ερ­γα­το­τε­χνί­τες-πα­γι­δο­θέ­τες και α­πο­θη­κά­ριοι. Εί­ναι γνω­στό ό­τι για να υ­πάρ­ξει α­πο­τε­λε­σμα­

τι­κή κα­τα­πο­λέ­μη­ση του δά­κου η ε­πι­στη­μο­νι­κά α­πο­δε­κτή σχέ­ση α­ριθ­μού πα­γί­δων και ε­λαι­ο­δέν­τρων εί­ναι μί­α πα­γί­δα α­νά 1.000 δέν­δρα.
Τα δύ­ο προ­η­γού­με­να χρό­νια η α­να­λο­γί­α αυ­τή ό­χι μό­νο δεν τη­ρή­θη­κε αλ­λά κά­θε χρό­νο ε­πι­δει­νώ­νε­ται(2011: 1 πα­γί­δα/2500 δέν­τρα, 2012: 1 πα­γί­δα/3200 δέν­τρα) λό­γω μεί­ω­σης των προσ­λή­ψε­ων πα­γι­δο­θε­τών και το­με­αρ­χών γε­ω­πό­νων Εί­ναι γνω­στό ό­τι το 2012 υ­πήρ­ξε μεί­ω­ση των το­με­αρ­χών γε­ω­πό­νων 50% σε σχέ­ση με το και το 2011 και το 2011 ε­πί­σης 50% σε σχέ­ση με το 2010 .Αν­τί­στοι­χη μεί­ω­ση υ­πήρ­ξε και για τους ερ­γα­το­τε­χνί­τες πα­γι­δο­θέ­τες (30% μεί­ω­ση το 2012 σε σχέ­ση με το 2011 και 50% μεί­ω­ση το 2011 σε σχέ­ση με το 2010) Η κα­τά­στα­ση το 2013 α­να­μέ­νε­ται να εί­ναι α­κό­μη χει­ρό­τε­ρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη