ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Στα δικαστήρια 8 αγρότες για την κινητοποίηση στο Ασπρόχωμα το 2009

Στα δι­κα­στή­ρια της Κα­λα­μά­τας κα­λεί τους πο­λί­τες η ΠΑ­ΣΥ την Τρί­τη στις 9 το πρω­ί προ­κει­μέ­νου να συμ­πα­ρα­στα­θούν στους 8 α­γρό­τες που θα δι­κα­στούν για την κι­νη­το­ποί­η­ση στο Α­σπρό­χω­μα το 2009.
Η ΠΑ­ΣΥ (Πα­να­γρο­τι­κή Α­γω­νι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση) στην α­να­κοί­νω­ση της α­να­φέ­ρει: «Για άλ­λη μια φο­ρά οι α­γρό­τες της Μεσ­ση­νί­ας σέρ­νον­ται στα δι­κα­στή­ρια. Έ­χει χα­θεί πλέ­ον ο α­ριθ­μός των δι­κα­στη­ρί­ων που μας έ­χουν σύ­ρει ό­λες οι κυ­βερ­νή­σεις και έρ­χον­ται και άλ­λα. Η τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση συ­νε­χί­ζει ε­πά­ξια το δρό­μο των προ­η­γού­με­νων. Το δι­κα­στή­ριο γί­νε­ται για την κι­νη­το­ποί­η­

ση στο Α­σπρό­χω­μα το 2009 και εί­ναι κα­τη­γο­ρού­με­νοι 8 συ­νά­δελ­φοι α­γρό­τες. Η δί­κη αυ­τή δεν εί­ναι κε­ραυ­νός εν αι­θρί­α ού­τε για τους α­γρό­τες της Μεσ­ση­νί­α αλ­λά και για ό­λο τον α­γρο­τι­κό κό­σμο της χώ­ρας. Οι δί­κες α­πο­τε­λούν ό­πλο τους συ­στή­μα­τος για να εκ­φο­βί­σει ε­μάς και τους ερ­γα­ζό­με­νους και να πε­ρά­σει η αν­τι­λα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή που πλήτ­τει το σύ­νο­λο των λα­ϊ­κών στρω­μά­των. Αυ­τό δεί­χνουν και τα πρό­σφα­τα γε­γο­νό­τα: ει­σαγ­γε­λι­κό «ντου» στη χα­λυ­βουρ­γί­α, χτύ­πη­μα των α­γρο­τι­κών μπλό­κων με χη­μι­κά, ε­πι­στρά­τευ­ση ναυ­τερ­γα­τών, ερ­γα­ζο­μέ­νων στο με­τρό, κα­θη­γη­τών και τε­λευ­ταί­α η Πρά­ξη Νο­μο­θε­τι­κού πε­ρι­ε­χο­μέ­νου για το κλεί­σι­μο της ΕΡΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εστίαση: Επιδότηση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

  Πέμπτη, 13 Μαϊος 2021 14:51 Ξεκινούν την Παρασκευή, 14 Μαΐου οι αιτήσεις για την επιδότηση των επιχειρήσεων εστίασης μέσω της δρά...