ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Ιουνίου 2021 – Των Αγίων Πάντων


 
26/06/2021 | 12:55

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 32 – 33 – 32 Πάς ούν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς 33 όστις δ άν αρνήσηταί με έμπροσθεν τών ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν τού πατρός μου τού εν ουρανοίς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 37 – 38

37 Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος καί ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος 38 καί ός ου λαμβάνει τόν σταυρόν αυτού καί ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 27 – 30

27 Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτώ Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα καί ηκολουθήσαμέν σοι τί άρα έσται ημίν; 28 ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Αμήν λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν τή παλιγγενεσία, όταν καθίση ο υιός τού ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεσθε καί υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ. 29 καί πάς ός αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν τού ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται καί ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλοί δέ έσονται πρώτοι έσχατοι καί έσχατοι πρώτοι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 32 – 33

32 Μή λογαριάζετε λοιπόν τούς διωγμούς καί τούς κινδύνους, αλλά λογαριάζετε τάς μεγάλας αμοιβάς, πού σάς περιμένουν.Καθένας πού θά μέ ομολογήση ως Σωτήρα του καί Θεόν του εμπρός εις τούς ανθρώπους, πού καταδιώκουν τήν πίστιν μου, θά τόν ομολογήσω καί εγώ ως πιστόν ακόλουθόν μου εμπρός εις τόν Πατέρα μου, πού είναι εις τούς ουρανούς. 33 Εκείνον δέ, πού θά μέ αρνηθή ως Θεάνθρωπον Σωτήρα εμπρός εις τούς ανθρώπους, θά τόν αρνηθώ καί εγώ καί δέν θά τόν αναγνωρίσω ως ιδικόν μου εμπρός εις τόν Πατέρα μου, πού είναι εις τούς ουρανούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 37 – 38

37 Εκείνος, πού αγαπά τόν πατέρα του ή τήν μητέρα του παραπάνω από εμέ, καί αρνείται εμέ διά νά μή χωρισθή από τούς γονείς του, δέν αξίζει γιά μένα.Καί εκείνος, πού αγαπά τόν υιόν του ή τήν θυγατέρα του παραπάνω από εμέ, δέν είναι άξιος νά λέγεται μαθητής μου. 38 Καί εκείνος, πού δέν παίρνει τήν απόφασιν νά υποστή θάνατον σταυρικόν καί δέν ακολουθεί μέ τήν απόφασιν αυτήν οπίσω μου μιμούμενος κατά πάντα τό παράδειγμά μου, δέν αξίζει γιά μένα.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 27 – 30

27 Τότε απεκρίθη ο Πέτρος καί τού είπεν Ιδού, ημείς αφήκαμεν όλα καί σέ ηκολουθήσαμεν.Τί άραγε θά δοθή εις ημάς ως αμοιβή; 28 Ο δέ Ιησούς τούς είπεν Αληθώς σάς λέγω, ότι σείς πού μέ ακολουθήσατε, όταν θά ξαναγεννηθή ο κόσμος καί θά έχη συντελεσθή η εκ νεκρών ανάστασις, οπότε θά καθήση ο υιός τού ανθρώπου εις θρόνον λαμπρόν, αντάξιον τής δόξης του, θά καθήσετε καί σείς εις δώδεκα θρόνους δικάζοντες τάς δώδεκα φυλάς τού Ισραήλ. 29 Καί καθένας πού αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια διά νά μείνη ενωμένος καί νά μή χωρισθή από εμέ, θά λάβη πολλαπλά εις τήν παρούσαν ζωήν, θά κληρονομήση δέ καί τήν αιώνιον ζωήν. 30 Πολλοί δέ, πού είναι εις τόν κόσμον αυτόν πρώτοι, θά είναι εις τόν κόσμον τόν μέλλοντα τελευταίοι, καί πολλοί τελευταίοι θά είναι εκεί πρώτοι.

ΑΠΟ https://www.vimaorthodoxias.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ: Έτσι θα δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ

08:58 , Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ  θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε χαμη...