ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Οκτωβρίου 2021 – Άγιος Στάχυς και οι συν αυτώ Μάρτυρες

30/10/2021 | 12:55


: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 – 31 – 19 Άνθρωπος δέ τις ήν πλούσιος, καί ενεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον ευφραινόμενος καθ ημέραν λαμπρώς.

20 πτωχός δέ τις ήν ονόματι Λάζαρος, ός εβέβλητο πρός τόν πυλώνα αυτού ηλκωμένος 21 καί επιθυμών χορτασθήναι από τών ψιχίων τών πιπτόντων από τής τραπέζης τού πλουσίου αλλά καί οι κύνες ερχόμενοι επέλειχον τά έλκη αυτού. 22 εγένετο δέ αποθανείν τόν πτωχόν καί απενεχθήναι αυτόν υπό τών αγγέλων εις τόν κόλπον Αβραάμ απέθανε δέ καί ο πλούσιος καί ετάφη.

23 καί εν τώ άδη επάρας τούς οφθαλμούς αυτού, υπάρχων εν βασάνοις, ορά Αβραάμ από μακρόθεν καί Λάζαρον εν τοίς κόλποις αυτού. 24 καί αυτός φωνήσας είπε πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με καί πέμψον Λάζαρον ίνα βάψη τό άκρον τού δακτύλου αυτού ύδατος καί καταψύξη τήν γλώσσάν μου, ότι οδυνώμαι εν τή φλογί ταύτη.

25 είπε δέ Αβραάμ τέκνον, μνήσθητι ότι απέλαβες σύ τά αγαθά σου εν τή ζωή σου, καί Λάζαρος ομοίως τά κακά νύν δέ ώδε παρακαλείται, σύ δέ οδυνάσαι 26 καί επί πάσι τούτοις μεταξύ ημών καί υμών χάσμα μέγα εστήρικται, όπως οι θέλοντες διαβήναι ένθεν πρός υμάς μή δύνωνται, μηδέ οι εκείθεν πρός ημάς διαπερώσιν.

27 είπε δέ ερωτώ ούν σε, πάτερ, ίνα πέμψης αυτόν εις τόν οίκον τού πατρός μου 28 έχω γάρ πέντε αδελφούς όπως διαμαρτύρηται αυτοίς, ίνα μή καί αυτοί έλθωσιν εις τόν τόπον τούτον τής βασάνου. 29 λέγει αυτώ Αβραάμ έχουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας ακουσάτωσαν αυτών.

30 ο δέ είπεν ουχί, πάτερ Αβραάμ, αλλ εάν τις από νεκρών πορευθή πρός αυτούς, μετανοήσουσιν. 31 είπε δέ αυτώ ει Μωϋσέως καί τών προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστή πεισθήσονται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 – 31

19 Καί διά νά συνεχίσω τήν διδασκαλίαν περί τής καλής χρησιμοποιήσεως τού πλούτου, σάς λέγω καί τήν ακόλουθον παραβολήν. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος πλούσιος καί εφόρει βασιλικά ενδύματα. Απ έξω ενεδύετο μάλλινον ρούχον κόκκινον καί πανάκριβον. Από μέσα δέ εφόρει λευκόν χιτώνα πολυτελή από λεπτόν αιγυπτιακόν λινάρι. Καί διεσκέδαζε εις πλούσια συμπόσια κάθε ημέραν μεγαλοπρεπώς. 20 Ήτο δέ καί κάποιος πτωχός, πού ελέγετο Λάζαρος, ο οποίος ήτο πεταγμένος πλησίον τής εξώπορτας τού πλουσίου, γεμάτος από πληγάς.

21 Καί επεθύμει νά χορτασθή από τά ψίχουλα, πού έπιπταν από τό τραπέζι τού πλουσίου. Αλλά σάν νά μή έφθανεν η στέρησις αυτή, επειδή ήτο σχεδόν καί γυμνός, ήρχοντο καί οι σκύλοι καί έγλυφαν τάς πληγάς του. Παρ όλα δέ αυτά ο Λάζαρος δέν έβγαλεν από τό στόμα του ούτε τήν παραμικράν λέξη παραπόνου κατά τού πλουσίου, ή γογγυσμόν τινα κατά τού Θεού.

22 Συνέβη δέ νά αποθάνη ο πτωχός καί νά μεταφερθή ούτος από τούς αγγέλους εις τάς αγκάλας τού Αβραάμ, διά νά εύρη ανάπαυσιν εις αυτάς εν μέσω τού Παραδείσου. Απέθανε δέ καί ο πλούσιος καί ετάφη από τούς ανθρώπους μεγαλοπρεπώς, χωρίς νά φανούν πουθενά άγγελοι αγαθοί δι αυτόν. 23 Καί εις τόν τόπον τού άδου εσήκωσε τά μάτια του, ενώ εβασανίζετο, καί βλέπει τόν Αβραάμ από μακρυά καί τόν Λάζαρον νά είναι εις τούς κόλπους του.

24 Καί αυτός, πού εις τήν γήν τά είχεν όλα καί δέν παρεκάλε κανένα νά τόν βοηθήση, εφώναξε τώρα καί είπε Πάτερ Αβραάμ, κάμε έλεος εις εμέ λυπήσου με καί στείλε τόν Λάζαρον νά βάψη τό άκρον τού δακτύλου του εις τό νερό καί νά δροσίση τήν γλώσσαν μου, διότι τυραννούμαι καί πονώ μέσα εις αυτήν τήν φλόγα.

25 Είπε δέ ο Αβραάμ Παιδί μου, ενθυμήσου ότι σύ έλαβες μέ τό παραπάνω τά αγαθά σου, όταν έζης εις τήν γήν. Καί ο Λάζαρος ομοίως απήλαυσε τά κακά τής δυστυχίας καί τής ασθενείας. Τώρα όμως εδώ ο Λάζαρος παρηγορείται δι αυτά, πού συνεχώς άλλοτε υπέφερε, σύ δέ πονείς καί βασανίζεσαι χωρίς διακοπήν, όπως αδιάκοπος καί συνεχής ήτο καί η επί τής γής ευτυχία σου. 26 Καί εκτός από όλα αυτά, πού σού είπα, έχει επί πλέον στηριχθή μεγάλο βάραθρον μεταξύ μας, ώστε εκείνοι, πού θέλουν νά περάσουν απ εδώ πρός σάς, νά μή ημπορούν νά διαβούν, ούτε αυτοί, πού είναι απ εκεί, νά ημπορούν νά διαπεράσουν πρός ημάς.

27 Είπε δέ ο πλούσιος Αφού μετά θάνατον δέν υπάρχει πλέον ελπίς διά πάντα μή μετανοήσαντα κατά τήν επί γής ζωήν του, σέ παρακαλώ λοιπόν, πάτερ, νά στείλης τόν Λάζαρον εις τό σπίτι τού πατέρα μου. 28 Διότι έχω πέντε αδελφούς στείλε τον νά τούς βεβαιώση ως αυτόπτης μάρτυς περί αυτών, πού συμβαίνουν εδώ, διά νά μή έλθουν καί αυτοί εις τόν τόπον αυτόν τής τιμωρίας καί τών βασάνων, πού ευρίσκομαι εγώ. 29 Λέγει εις αυτόν ο Αβραάμ Έχουν τόν Μωϋσήν καί τούς προφήτας, πού τούς βεβαιώνουν δι αυτά. Άς ακούσουν εκείνους.

30 Εκείνος δέ είπεν Όχι, πάτερ Αβραάμ, δέν θά υπακούσουν εις τόν Μωϋσήν καί τούς προφήτας. Εάν όμως κανένας από τούς πεθαμένους ανθρώπους υπάγη εις αυτούς, θά μετανοήσουν. 31 Είπεν όμως εις αυτόν ο Αβραάμ Εάν δέν έχουν τήν καλήν διάθεσιν νά υπακούσουν εις τόν Μωϋσήν καί τούς προφήτας, δέν θά πεισθούν καί εάν ακόμη αναστηθή κάποιος εκ νεκρών διότι, όταν η πρώτη των εντύπωσις εκ τής αναστάσεως ταύτης παρέλθη, θά επανέλθουν πάλιν εις τήν προτέραν των σκληρότητα.

ΑΠΟ https://www.vimaorthodoxias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: