ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από υπηρεσίες των δήμων


 

Τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, προβλέπει η κοινή υπουργική

απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα:

1. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε χωρίς την απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερομένων οι Υπηρεσίες της παρούσης δύνανται
να συνεργαστούν με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID 19, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
πρώτου του ν. 4839/2021 για τη συλλογή των απαιτούμενων ταυτοποιητικών στοιχείων. H επεξεργασία των ταυτοποιητικών στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου

1, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης ή αξιοποίησής τους.

2. Η χορήγηση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρούσα, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., στην οποία εισέρχονται εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (χρήστες) των κοινωνικών υπηρεσιών, των Κέντρων Κοινότητας και των Κέντρων Ένταξης

Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης Π.Α.Μ.Κ.Α. Οι ανωτέρω χρήστες αποτελούν πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’
βαθμού, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας. Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με ειδικούς κωδικούς πιστοποίησης που τους αποδίδονται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

3. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία των χρηστών της παρ. 2 και είναι η αρμόδια για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιότητας αυτών ως χρηστών.

4. Oι αρμόδιοι Φορείς για το συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4839/2021, ορίζουν ένα σημείο επαφής, αρμόδιο για τη συλλογή των στοιχείων των χρηστών και υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για τους σκοπούς της παρ. 2.

5. Οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών των χρηστών της παρ. 2 επιλέγονται ώστε να λειτουργούν σε Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

6. Για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρούσα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν διενεργείται έλεγχος νομιμότητας παραμονής. Ειδικότερα, ως ταυτοποιητικά έγγραφα δύναται να θεωρηθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξης γέννησης, γ) διαβατήριο, δ) προσωρινός ή οριστικός τίτλος διαμονής και
ε) άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Τα ανωτέρω έγγραφα γίνονται αποδεκτά από τις διοικητικές δομές της παρ. 1, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ. Στα άλλα έγγραφα ταυτοποίησης εντάσσονται, ενδεικτικά, αποφάσεις απέλασης, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου στον Α’ ή Β’ βαθμό, αποφυλακιστήρια, υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης απόφασης απομάκρυνσης.

7. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

8. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Δείτε το φεκ στο https://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΧΙΟΥΜΟΡ