ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Νοεμβρίου 2021 – Εισόδια της Θεοτόκου

20/11/2021 | 12:55

  ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42 – 38 Εγένετο δέ εν τώ πορεύεσθαι αυτούς καί αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά. γυνή δέ τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τόν οίκον αυτής.

39 καί τήδε ήν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή καί παρακαθίσασα παρά τούς πόδας τού Ιησού ήκουε τόν λόγον αυτού.

40 η δέ Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δέ είπε Κύριε, ου μέλει σοι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν; ειπέ ούν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται.

41 αποκριθείς δέ είπεν αυτή ο Ιησούς Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς καί τυρβάζη περί πολλά

42 ενός δέ εστι χρεία Μαρία δέ τήν αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ αυτής.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 27 – 28

27 Εγένετο δέ εν τώ λέγειν αυτόν ταύτα επάρασά τις γυνή φωνήν εκ τού όχλου είπεν αυτώ Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε καί μαστοί ούς εθήλασας.

28 αυτός δέ είπε Μενούνγε μακάριοι οι ακούοντες τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσοντες αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 38 – 42

38 Ενώ δέ οι μαθηταί καί οι ακολουθούντες τόν Ιησούν επήγαιναν έχοντες κατεύθυνσιν τήν Ιερουσαλήμ, συνέβη νά έμβη ο Ιησούς εις κάποιο χωρίον καί μία γυναίκα, πού ωνομάζετο Μάρθα, τόν υπεδέχθη εις τό σπίτι της.

39 Καί είχεν αυτή αδελφήν, πού ελέγετο Μαρία, η οποία όχι μόνον υπεδέχθη τόν Ιησούν ως η Μάρθα, αλλά καί εκάθησε κοντά εις τούς πόδας του ως ταπεινή μαθήτρια καί ήκουε μέ προσοχήν απερίσπαστον τήν διδασκαλίαν του.

40 Η δέ Μάρθα ήταν απασχολημένη καί πνιγμένη εις πολλήν εργασίαν, φροντίζουσα νά ετοιμάση τό φαγητόν καί νά περιποιηθή τόν Διδάσκαλον. Αφού δέ εστάθη πλησίον τού Χριστού, είπε Κύριε, δέν σέ μέλει, πού η αδελφή μου μέ αφήκε μοναχήν νά υπηρετώ καί νά ετοιμάζω τό τραπέζι; Πές της λοιπόν νά μέ βοηθήση.

41 Απεκρίθη δέ ο Ιησούς καί τής είπε Μάρθα, Μάρθα, ασχολείται η διάνοιά σου από ανησύχους φροντίδας καί κουράζεται τό σώμα σου διά νά προετοιμάσης πολλά.

42 Ένα δέ είναι χρήσιμον καί αναγκαίον, η ακρόασις τής διδασκαλίας μου, πού είναι τροφή πνευματική, αναγκαία διά τήν ψυχήν. Η Μαρία δέ εξέλεξε τήν καλήν καί ωφέλιμον μερίδα, η οποία δέν θά τής αφαιρεθή ποτέ. Διότι αι ωφέλειαι τής μερίδος αυτής τού πνευματικού φαγητού δέν είναι προσωριναί καί φθαρταί, άλλα πνευματικαί καί αιώνιοι.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 27 – 28

27 Ενώ δέ ο Ιησούς έλεγε ταύτα, κάποια γυναίκα από τό πλήθος, ενθουσιασθείσα από τήν διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν μεγάλην καί είπε Μακαρία η κοιλία, πού σέ εβάστασε, καί οι μαστοί τούς οποίους εθήλασες. Μακαρία δηλαδή η μητέρα, πού σέ εγέννησε καί σέ έθρεψεν.

28 Αυτός δέ είπεν Αληθώς, μακαρία είναι η μητέρα μου αλλά μή λησμονείτε, ότι μακάριοι κυρίως είναι εκείνοι, πού ακούουν τόν λόγον τού Θεού καί φυλάσσουν αυτόν. Εις τρόπον ώστε καί αυτή, πού μέ εγέννησε καί μέ εθήλασεν, ηξιώθη τής τιμής αυτής, διότι εφύλαξε πάντοτε τόν λόγον τού Θεού.

ΑΠΟ https://www.vimaorthodoxias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: